Klubová registrácia

//Klubová registrácia
Klubová registrácia2021-03-09T11:21:55+00:00

Vznik a zánik členstva v občianskom združení Audi-klub.sk

 • Členom združenia sa môže stať vlastník automobilu značky Audi, alebo priaznivec Audi, starší ako 18 rokov
 • Registrácia je podmienená uhradením členského poplatku, ktorého výška je stanovená sumou € 30,00. Členský poplatok je platný 1 rok od dátumu jeho zaplatenia
 • Zánik členstva alebo vylúčenie zo združenia môže byť spôsobené nezaplatením členského poplatku, dobrovoľným vystúpením zo združenia, uvedením klamlivých údajov v klubovej registrácii, vedomým poškodením mena klubu alebo aktivitami, ktoré maria alebo negatívne ovplyvňujú procesy a chod klubu
 • Ukončením členstva z akýchkoľvek dôvodov nevzniká nárok na vrátenie zaplateného členského príspevku, a to ani jeho pomernej časti

Práva a povinnosti členov občianskeho združenia Audi-klub.sk

 • Každý člen má právo zúčastňovať sa a prispievať k chodu klubu, a to podávaním návrhov projektov formou elektronickej pošty na adresu info@acislovensko.sk
 • Každý člen má právo podávať návrhy na zlepšenie činnosti združenia, zúčastňovať sa na zrazoch a akciách, byť informovaný o činnosti združenia
 • Každý člen má právo zúčastniť sa na členskej schôdzi, na ktorú musí byť riadne pozvaný. Pozvánky budú členom doručené formou elektronickej pošty na adresu, ktorú uviedli pri registrácii. Termín a miesto konania členskej schôdze bude zverejnený na webovej stránke https://acislovensko.sk spravidla 7 dní pred jej konaním. Členovia klubu na členskej schôdzi majú právo podávať návrhy týkajúce sa činnosti a hospodárenia klubu
 • Každý člen má právo využívať výhody poskytované občianskym združením, má právo čerpať zľavy u partnerských subjektov klubu, ktorých zoznam a kontakty sú uverejnené na klubovej web stránke (zľavu pre konkrétny produkt a subjekt je nutné dohodnúť pred zadaním objednávky)
 • Každý člen má právo sa kedykoľvek členstva vzdať bez nároku na vrátenie členského poplatku
 • Kandidát na členstvo je povinný pravdivo vyplniť všetky registračné údaje a informovať OZ o prípadných zmenách platnosti týchto údajov
 • Každý člen je povinný včas a riadne uhrádzať členský poplatok
 • Združenie sa zaväzuje zaslať každému členovi identifikačný členský preukaz, ktorý ho oprávňuje čerpať zľavu u partnerov
 • Združenie si vyhradzuje právo vylúčiť člena, ktorý akýmkoľvek spôsobom preukázateľne poškodzuje záujmy klubu
 • Osobné údaje členov sú chránené a spracovávané v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov

Staň sa členom 7. klubu Audi na Svete, zaregistruj sa teraz!

Zaregistruj sa
Zaregistruj sa