Obchodné podmienky e-shopu

/Obchodné podmienky e-shopu
Obchodné podmienky e-shopu2018-09-06T09:32:23+00:00

OBCHODNÉ PODMIENKY

Všeobecné obchodné podmienky

  1. Úvodné ustanovenia

1.1 Predávajúcim je:

Meno: Audi-klub.sk (občianske združenie)

Adresa: Krompašská 114, 040 11 Košice – Pereš

Iniciály: IČO: 42101743, DIČ: 2022627783, Bankové spojenie: 2624815178/1100 (Tatrabanka)

Kontakt: e-mail: info@acislovensko.sk, webová stránka: www.acislovensko.sk,

(ďalej len „predávajúci“)

1.2 Audi-klub.sk (občianske združenie) je držiteľom licencie pre používanie obchodnej značky Audi Club International Slovensko.

1.3 Kupujúcim je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá odošle objednávku tovaru, ktorý predávajúci ponúka na vyššie uvedenej webovej stránke. Potvrdením objednávky kupujúci súhlasí s týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami (ďalej “VOP”) a zaväzuje sa ich dodržiavať.

1.4 Tieto VOP upravujú právne vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorý v súlade a postupom podľa VOP prejaví záujem o kúpu tovaru na internetovej stránke predávajúceho. Tieto právne vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim vznikajúce pri kúpe, dodávke tovaru a reklamáciách vád tovaru sa v závislosti od ich obsahu a účastníkov kúpy primerane riadia ustanoveniami príslušných právnych predpisov Slovenskej republiky, najmä Občianskeho zákonníka SR a Obchodného zákonníka SR.

1.5 Doručovateľom tovaru je Slovenská pošta, a. s., Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO 36 631 124 (ďalej len doručovateľ). Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu doručovateľa.

  1. Objednávanie

2.1 Kupujúci objednáva tovar prostredníctvom nákupného košíka na webovej stránke predávajúceho zadaním (odklinutím) názvu tovaru, množstva, verzie (veľkosť, farba a pod.), vyplnením požadovaných údajov, zvolením spôsobu platby a odoslaním objednávky. Táto objednávka je návrhom kupujúceho na uzavretie kúpnej zmluvy za zmluvných podmienok podľa týchto VOP. Odoslaním objednávky predávajúcemu cez nákupný portál prejavuje kupujúci vôľu byť viazaný svojou objednávkou, kúpiť a prevziať ním vybraný tovar za kúpnu cenu, a to v súlade s podmienkami VOP, a to za predpokladu jej akceptácie predávajúcim. Kúpa tovaru sa teda realizuje formou odoslania objednávky kupujúcim na webovej stránke predávajúceho s tým, že objednávka kupujúceho musí byť odsúhlasená (akceptovaná) predávajúcim v súlade s VOP, inak zmluvný vzťah nevznikne.

2.2 Kupujúci postupuje podľa navigačných inštrukcií. Kupujúci je povinný uviesť úplné, pravdivé a správne údaje nevyhnutné pre správne doručenie tovaru. Kupujúci je povinný odkontrolovať správnosť vybraných dát a údajov v procese objednávania tovaru pred ich definitívnym odoslaním predávajúcemu.

 

2.3 Po doručení objednávky predávajúci elektronicky potvrdí objednávku kupujúceho, čím je na základe dohody strán a v súlade s VOP kúpna zmluva medzi stranami uzatvorená. Predávajúci informuje kupujúceho o obdržaní a prebratí objednávky kupujúceho v systéme predávajúceho. Ak je objednávka akceptovaná predávajúcim postupom podľa VOP, predávajúci dodá objednaný tovar v dodacej lehote. Predávajúci po obdržaní celkovej sumy objednávky na bankový účet potvrdí prebratie objednávky zaslaním e-mailovej správy kupujúcemu. Predávajúci sa zaväzuje dodať správny druh a množstvo tovaru v dohodnutej cene podľa objednávky.

2.4 Zmena v objednávke/podmienkach: ak predávajúci nebude schopný odsúhlasiť – akceptovať objednávku kupujúceho v celom rozsahu ( napr. položka nebude dostupná ) alebo ak navrhne jej zmenu alebo zmenu podmienok dodania z iných dôvodov, kupujúci bude o tejto skutočnosti informovaný e-mailom alebo iným vhodným spôsobom. Súčasne bude požiadaný o vyjadrenie súhlasu, resp. nesúhlasu so zmenou. Kupujúci je povinný vyjadriť súhlas, resp. nesúhlas v lehote 2 dní odo dňa oznámenia navrhovanej zmeny. Po túto dobu budú dostupné položky z objednávky kupujúceho rezervované pre kupujúceho. Až akceptáciou ( odsúhlasením ) predávajúcim navrhovanej zmeny v objednávke zo strany kupujúceho vznikne medzi stranami zmluvný vzťah. V prípade ak kupujúci neodsúhlasí zmenu v uvedenej lehote uvedeným spôsobom, objednávka kupujúceho sa márnym uplynutím uvedenej lehoty považuje za zrušenú v celom rozsahu a návrh predávajúceho na zmenu za neakceptovaný kupujúcim.

  1. Ceny

3.1 Predávajúci nie je platcom DPH.
3.2 K základnej cene objednávky nie je pripočítaná cena za doručenie tovaru. Cena za doručenie tovaru a balné sú zahrnuté v cene produktu.

3.3 Predávajúci si vyhradzuje právo ponúkať produkty členom občianskeho združenia Audi-klub.sk so zľavou. Ceny pre členov klubu a ceny pre nečlenov klubu budú uvedené pri produkte a budú zarátané do objednávky automaticky podľa platného členstva.

3.4 Predávajúci je oprávnený jednostranne a podľa vlastného uváženia interne určiť hodnotu objednávky, pri ktorej kupujúci už neplatí cenu prepravy tovaru. Skutočnosť platenia alebo neplatenia ceny prepravy kupujúcim sa zobrazí v objednávke na webovej stránke predávajúceho.

 

  1. Platba za tovar

4.1 Platiť za tovar môže kupujúci nasledujúcimi spôsobmi:

– hotovostne vkladom na vyššie uvedený účet predávajúceho

– bezhotovostne úhradou na vyššie uvedený účet predávajúceho

– platobným systémom TatraPay.

Kupujúci označí spôsob platby pred potvrdením objednávky.

4.2 V prípade platby na účet predávajúceho (hotovostne alebo bezhotovostne) obdrží kupujúci prostredníctvom e-mailovej správy informácie potrebné k úhrade objednávky (informácie objednanom tovare, celková cena, bankové spojenie a variabilný symbol).

4.3 V prípade platby platobným systémom TatraPay vloží kupujúci požadované údaje do zabezpečeného formulára už pri objednávaní tovaru a potvrdí platbu. Kupujúci je povinný riadiť sa pokynmi na webovej stránke.

4.4 Objednávka sa považuje za zaplatenú okamihom pripísania celkovej ceny objednávky na účet predávajúceho.

4.5 Kupujúci znáša všetky náklady (poplatky) spojené s platbou za tovar a dopravu. Kupujúci zodpovedá za správnosť vložených údajov pri platbe za tovar a znáša akékoľvek dodatočné náklady, ktoré by mohli vzniknúť v prípade úhrady objednávky na iný, než vyššie uvedený bankový účet.

 

  1. Dodacie podmienky

5.1 Predávajúci dodá tovar kupujúcemu v dohodnutej lehote na adresu ním uvedenú v objednávke a výlučne osobe, ktorá je uvedená ako kupujúci. Kupujúci nadobúda vlastníctvo k tovaru až po zaplatení kúpnej ceny tovaru, ceny prepravy a následnom prevzatí tovaru.

5.2 Dodacie lehoty sú uvedené pri tovare a môžu sa u jednotlivých druhov tovaru líšiť. Pri objednávke viacerých druhov tovaru s rôznymi dodacími lehotami naraz platí pre celú objednávku najdlhšia z nich.

5.3 Spolu s tovarom dodá predávajúci kupujúcemu faktúru (daňový doklad), ktorá slúži aj ako dodací list. Predávajúci taktiež dodá spolu s tovarom návod na obsluhu a záručný list, ak to vyžaduje povaha tovaru.

5.4 Predávajúci nezodpovedá za prípadné predĺženie doby doručenia tovaru spôsobené doručovateľom. Za poškodenie zásielky zavinené doručovateľom zodpovedá v plnom rozsahu doručovateľ.

5.5 Tovar je primerane zabalený a zabezpečený. Pri prevzatí tovaru je kupujúci povinný odkontrolovať neporušenosť obalu a kompletnosť dodávky. V prípade akýchkoľvek zjavných vád zistených v súvislosti s prepravou a tovarom je kupujúci povinný tieto bezodkladne, najneskôr do 12 hodín oznámiť dopravcovi i predávajúcemu. Ak kupujúci nevznesie námietky k nedoručeniu tovaru a nedoručeniu dokladov dodávaných s tovarom v lehote 12 hodín od dodania tovaru, na základe potvrdených dodacích a prepravných listov sa predpokladá , že tovar bol kupujúcemu dodaný riadne, ak sa dôkazne nepreukáže opak.

5.6 Ak kupujúci neoprávnene odmietne prevziať tovar alebo ho opakovane neoprávnene neprevezme, je predávajúci oprávnený si voči nemu uplatniť všetky náklady, ktoré mu v tejto súvislosti vznikli.

 

  1. Odstúpenie od zmluvy – vrátenie tovaru

6.1 Kupujúci má právo odstúpiť od zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní. Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa keď kupujúci spotrebiteľ alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme tovar. Ak sa tovary dodávajú oddelene, lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa keď kupujúci spotrebiteľ alebo ním určená osoba s výnimkou dopravcu prevezme tovar, ktorý bol dodaný ako posledný.

6.2 Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy kupujúci spotrebiteľ informujte predávajúceho o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy zaslaním e-mailovej správy predávajúcemu, ktorá obsahuje jednoznačné vyhlásenie vyjadrujúce jeho vôľu odstúpiť od zmluvy s uvedením čísla zmluvy (objednávky). Priame náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci.

6.3 Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy pri kúpe tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa (personalizácia).

6.4 Kupujúci je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť alebo ho odovzdať predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. Tovar musí byť vrátený nepoškodený, nepoužívaný, bez známok opotrebenia a v pôvodnom obale.

6.5 Predávajúci najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vráti spotrebiteľovi všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov. Ich úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký bol použitý pri pôvodnej platbe kupujúcim spotrebiteľom ( ak nebude osobitne dohodnuté inak, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov).

6.6 V prípade vrátenia poškodeného tovaru používaného nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti je predávajúci oprávnený uplatniť si voči kupujúcemu náhradu škody, resp. iné zákonné nároky.

 

  1. Záruka, reklamačné podmienky a reklamačný poriadok

7.1. Pri všetkých tovaroch kupovaných na základe občianskoprávnych vzťahov je záručná doba v súlade s právnymi predpismi Slovenskej republiky štandardne 24 mesiacov, ak právne predpisy SR neustanovujú kratšiu dobu pre určité druhy tovaru. Záručná doba začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu spotrebiteľovi za vady tovaru podľa § 623 a 623 Občianskeho zákonníka. V prípade, že kupujúci nakupuje tovar za účelom podnikania a nie za účelom osobnej spotreby fyzických osôb; zodpovednosť za vady tovaru sa v tomto prípade riadi ustanoveniami §422 a nasl. Obchodného zákonníka.

7.2 Záruka sa nevzťahuje na vady a poškodenia vzniknuté: v súvislosti s bežným opotrebením, konaním kupujúceho alebo tretej osoby po prevzatí tovaru kupujúcim, neodborným, nešetrným zaobchádzaním, nadmernou záťažou, mechanickým poškodením alebo opotrebovaním, použitím tovaru v rozpore s jeho návodom alebo účelom použitia alebo nedodržaním pravidiel používania, údržby alebo skladovania, pri živelných katastrofách, neodbornou alebo nesprávnou montážou či inštaláciou alebo uskladnením.

7.3 Kupujúci môže uplatniť reklamáciu odoslaním tovaru spolu s ďalšími požadovanými dokumentmi (najmä doklad o kúpe) na adresu predávajúceho. K reklamovanému tovaru priloží kupujúci čitateľný originál alebo kópiu dokladu o kúpe tovaru a podrobne uvedie popis vady a spôsob akým sa vada navonok prejavuje. Tovar má byť doručený v čistom stave a s príslušenstvom dodávaným s tovarom.

7.4 Predávajúci pri uplatnení reklamácie vydá spotrebiteľovi potvrdenie. Posúdenie reklamácie bez predloženia tovaru alebo bez predloženia kópie dokladu o kúpe nie je možné.

7.5 Predávajúci vybavuje spotrebiteľské reklamácie v súlade s právnymi predpismi Slovenskej republiky, najmä zákonom č. 250/2007 Z.z. v platnom znení, Občianskym zákonníkom SR a platnými právnymi predpismi. Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.

7.6 Predávajúci vydá doklad o vybavení reklamácie najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie v súlade so zákonom o ochrane spotrebiteľa a právnymi predpismi. Kupujúci berie na vedomie a súhlasí, že doklad o uplatnení reklamácie a vybavení reklamácie bude doručený kupujúcemu v súlade s právnymi predpismi. Pri ukončení reklamačného konania, ako aj na základe výzvy predávajúceho je kupujúci povinný v lehote 15 dní si prevziať od predávajúceho reklamovaný tovar, ak reklamácia bola vybavená formou opravy, zľavy, výmenou tovaru ( nový tovar ) alebo zamietnutím reklamácie. Sťažnosti a podnety spotrebiteľov je možné adresovať na adresu sídla predávajúceho.

7.7 Ak kupujúci nie je spokojný so spôsobom, akým bola jeho reklamácia vybavená alebo sa domnieva, že boli porušené jeho práva, môže sa na predávajúceho obrátiť so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na túto žiadosť odpovie odmietavo alebo neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania vôbec, kupujúci má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu (ďalej len „ARS“). Formou ARS môžu byť riešené iba spory vyplývajúce zo zmluvy medzi predávajúcim a spotrebiteľom a spory s touto zmluvou súvisiace, s výnimkou sporov podľa ust. § 1 ods. 4 zákona č. 391/2015 Z.z. a sporov, ktorých hodnota neprevyšuje 20 EUR. Návrh na začatie ARS sa podáva k subjektu ARS podľa ust. § 3 citovaného zákona, a to za pomoci k tomu určenej platformy alebo formulára, ktorého vzor tvorí prílohu č. 1 citovaného zákona. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie ARS, maximálne však do výšky 5 EUR s DPH. Ak sú na ARS príslušné viaceré subjekty, právo voľby, ktorému z nich podá návrh, má spotrebiteľ. Okrem ARS má spotrebiteľ právo obrátiť sa na vecne a miestne príslušný všeobecný alebo rozhodcovský súd. Platforma ARS je dostupná na internetových stránkach: ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.

 

  1. Ochrana osobných údajov

8.1 Predávajúci spracúva osobné údaje, ktoré kupujúci na webovej stránke predávajúceho zadal alebo poskytol pri vzájomnej komunikácii. Predávajúci je prevádzkovateľom informačného systému osobných údajov podľa zákona č.122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov ( ďalej „ZoOOÚ“). Kupujúci poskytuje predávajúcemu osobné údaje v rozsahu: meno, priezvisko, adresa, e-mailová adresa, telefónne číslo, prípadne dátum alebo rok narodenia. Účelom spracúvania osobných údajov je:

identifikácia kupujúceho ako zmluvného partnera pre plnenie zmluvy realizovanej cez nákupný portál, správne doručovanie písomností a tovaru, j realizáciu a zavedenie predzmluvných vzťahov,

identifikácia kupujúceho pre účel uskutočnenia vyvolaných rokovaní o zmene alebo ukončení zmluvy,

plnenie povinností ustanovených zákonom a všeobecne záväznými právnymi predpismi SR

8.2 Osobné údaje a súhlas poskytuje kupujúci dobrovoľne. Bez poskytnutia týchto údajov nie je možné vykonať nákup, doručiť tovar a nie je možné vystaviť ani doručiť doklad o nákupe.

8.3 Kupujúci poskytuje súhlas a predávajúci informuje kupujúceho, že poskytnuté osobné údaje môžu byť:

poskytnuté tretím osobám (najmä doručovateľovi) v nevyhnutnom rozsahu za účelom prípravy, plnenia a kontroly zmluvy, plnenia práv a povinností,

sprístupnené príjemcom, ktorí sa podieľajú na príprave, realizácii nákupnej objednávky.

8.4 Na základe písomnej žiadosti doručenej na adresu predávajúceho má kupujúci právo najmä vyžadovať potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o kupujúcom spracúvané a namietať voči spracúvaniu osobných údajov kupujúceho, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez súhlasu kupujúceho, a žiadať ich likvidáciu.

 

  1. Záverečné ustanovenia

9.1 Pre doručovanie elektronických správ adresovaných kupujúcemu platí, že ak predávajúci neobdrží chybové hlásenie o nemožnosti doručenia správy ( e-mailu alebo sms správa ) na poskytnutú e-mailovú adresu, resp. telef. číslo kupujúceho ( mobil ), považuje sa táto správa ( e-mail alebo sms správa ) za doručenú na ďalší deň od jej odoslania, ak kogentné právne predpisy neustanovujú inak. Pre doručovanie elektronických správ adresovaných predávajúcemu (e-mail) platí, že elektronická písomnosť sa považuje za nedoručenú do momentu, kým jej prijatie predávajúci nepotvrdí kupujúcemu spätnou e-mailovou správou. Zásielka sa považuje za doručenú aj v prípade, ak ju adresát odmietne prevziať, alebo aj v prípade, že si ju adresát vlastným zavinením alebo opomenutím neprevezme. V takom prípade sa považuje za doručenú uplynutím úložnej doby na pošte v trvaní podľa určenia odosielateľa a vrátením zásielky odosielateľovi, o čom musí odosielateľ preukázať nepoškodený dôkaz.

9.2 Nad činnosťou predávajúceho je oprávnený vykonávať dohľad Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Košiciach pre Košický kraj, Vrátna 3, 040 01 Košice.

9.3 VOP sú platné a zaväzujú odo dňa ich zverejnenia na internetovej stránke predávajúceho a je možné do nich nahliadnuť aj v sídle predávajúceho. Predávajúci si vyhradzuje právo podľa vlastného uváženia ich rušiť, meniť, upravovať alebo nahrádzať novými s tým, že na uzatvorené zmluvy sa vzťahujú VOP platné v čase uzatvorenia kúpnej zmluvy. Vykonaním registrácie, ako aj zaslaním objednávky a odkliknutím súhlasu so znením VOP na webovej stránke kupujúceho pri ukončení procesu objednávania kupujúci potvrdzuje, že mu boli poskytnuté informácie o práve kupujúceho odstúpiť od zmluvy podľa § 3 ods. 1 písm. h) zákona č. 102/2014 Z.z., že sa oboznámil a súhlasí s VOP, reklamačným poriadkom (čl. 5 ), považujúc ich za súčasť zmluvného vzťahu.

 

Tieto Obchodné podmienky vstupujú do platnosti 01. 0. 2016.